AktualnościO ZakładziePracownicyDydaktykaInnoSatTrackLaboratoriaRNT Fnd - PoCKontaktLinkiForumGaleriaRODO

Zespół badawczy UMGKampanie pomiarowePublikacje

Dla studentów
Rozkłady Zajęć
Terminy Konsultacji
Prace dyplomowe
Materiały dydaktyczne

Oferta badawcza
Oferta 1
oferta 2
oferta 3

Seminaria KGiO
Plan seminariów naukowych KGiO

Resilient Navigation and Timing Foundation - Polish Point of Contact
News
Legislation
International Activity

Konferencje i Seminaria

 

InnoSatTrack

InnoSatTrack


 

Aktualnie w ramach konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Politechniki Gdańskiej katedra realizuje wraz z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej projekt na temat:

Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego

Projekt jest finansowany przez NCBiR oraz PKP PLK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie: badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie: strategiczne programy badawcze dla gospodarki). Numer projektu: POIR.04.01.01-00-0017/17.

Streszczenie projektu:

W dobie dynamicznie rozwijających się systemów służących pozycjonowaniu metodami GNSS staje się możliwe opracowanie niezawodnej i dokładnej metody określania kształtu osi toru kolejowego w państwowym układzie odniesienia PUWG2000. Niniejszy projekt dotyczy problematyki odtwarzania ukształtowania geometrycznego linii kolejowych na drodze mobilnych pomiarów satelitarnych. Innowacyjna metoda mobilnych pomiarów satelitarnych jest rozwijana od szeregu lat przez Wnioskodawcę. Precyzyjna identyfikacja osi torów pociąga za sobą szereg możliwości związanych z aktualizacją danych cyfrowych o lokalizacji linii oraz obiektów inżynierskich w układzie współrzędnych 2000. Dane te mogą służyć również planowaniu, projektowaniu i budowie baz danych służących zarządzaniu infrastrukturą oraz zasilaniu programów symulujących przejazdy teoretyczne pociągów. Technika GNSS pozwala również na lokalizację pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym (położenie, prędkość). Proponowany we wniosku zakres badań pozwoli określić aktualne i przyszłe możliwości stosowania technik GNSS (oraz uzupełniających je technik inercyjnych) w wyżej wymienionych dziedzinach. Szeroki zakres badań polowych oraz prac kameralnych poprzedzony będzie analizą założeń oraz pracami studialnymi. Do realizacji projektu zastosowana zostanie najnowszej generacji aparatura pomiarowa wraz z wykorzystaniem istniejącej w Polsce sieci stacji referencyjnych. Analizie poddane zostaną różne warianty konfiguracji systemu pomiarowego z optymalizacją jego krytycznych parametrów. Finalnie oś toru będzie reprezentowana przez szereg parametrów geometrycznych zgodnie z zasadami definiowania i identyfikacji układów geometrycznych torów kolejowych. Wyniki pomiarów przetwarzane będą w opracowanym w ramach projektu wielowarstwowym systemie informatycznym, który umożliwi (dzięki serwerowi) prezentację wyników w funkcjonalnej aplikacji internetowej.

Klasyfikacja projektu według PKD:

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Inteligentna specjalizacja:

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

Uzasadnienie wyboru inteligentnej specjalizacji

Wybór inteligentnej specjalizacji wynika ze specyfiki transportu szynowego i mieści się w zakresie tematyki rozwiązań inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych. Zaproponowane w projekcie innowacyjne metody określania kształtu osi toru oraz trajektorii ruchu pojazdów szynowych służą podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa i niezawodności transportu szynowego, a także zarządzaniu informacją wynikającą z danych pozyskanych do systemu geoinformacyjnego. Wpłyną one w zasadniczym stopniu na metodykę projektowania, budowy i eksploatacji dróg szynowych z wykorzystaniem sieciowych technologii geoinformacyjnych. W trakcie realizacji projektu konieczne będzie zarządzanie informacją w opracowywanych systemach informatycznych. Gromadzone i przetwarzane dane dotyczą bezpośrednio zagadnień pozycjonowania i nawigacji satelitarnej przy wspomaganiu systemami INS/SL. Do precyzyjnego wyznaczania trajektorii osi toru zaimplementowane będą mobilne technologie pomiarowe umożliwiające pozyskiwanie informacji z systemów GNSS. Dane te muszą podlegać przetwarzaniu w celu analizy oraz wizualizacji.

   
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel.: +48 58 627 09 61
mail: kgio@wn.am.gdynia.pl
facebook Tweeter google plus mail